Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ Монгол Улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авахдаа дараах

READ MORE

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр,

READ MORE