Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад

Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол

Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа авах бол

Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа

Төрөл садны лавлагаа

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол

Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход

Цахим үнэмлэхний лавлагаа авахад

Оршин суугаа хаягийн болон гадаад паспортын лавлагаа авахад

Хураамж: Төрийн банкны 291400037305 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана.

Иргэний баримттай холбоотой бүх төрлийн лавлагааг E-Mongolia цахим хуудсаар өөрийн нэр дээрх бүртгэлтэй утасны дугаараар нэвтрэн орж онлайнаар үнэгүй авах боломжтой.

You May Also Like