Нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнийн биелэлт