Улаанхус сум

Улаанхус сум

1923

Байгуулагдсан он

45

Аймгийн төвөөс, км

4374

Хамгийн өндөр цэг, м

8700

Хүн ам