Сумын ЗДТГ-ын дарга

А.Хонырат

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Боловсрол

2008 онд Санхүү эдийн засгийн “Жонон” дээд сургуулийн “Нягтлан бодогч”

2011-2012 онд  Улс төр менежментийн академи “Төрийн удирдлагаа мэргэшүүлэх”

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2001- 2003 онд Согоог дунд  сургуульд Нийгмийн ажилтан

2005-2006 онд  сумын Өрхийн амьжиргааг дэмжих зөвлөлд “Олон нийтийн идэвхжүүлэгч”

2007-2008  онд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын түшмэл,

2009-2011 онд сумын Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга, Залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга

2011 оноос Засаг даргын Тамгын газрын даргаар томилогдон ажиллаж  байна.