2022 оны 10-р сарын 25-ны өдөр сумын Засаг дарга нийт багийн Засаг дарга нарт хурал хийв.

2022 оны 10-р сарын 25-ны өдөр сумын Засаг дарга нийт багийн Засаг дарга нарт хурал хийж . Улсын бүртгэлийн газраас ирсэн албан тоотыг танилцуулж тоон гарын үсэгт хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх, Статистикийн мэдээ, судалгааг үнэн зөв, цаг тухайд нь гаргаж өгөх. Иргэдэд анхны шатны хуулийн мэдээ мэдээлэл тогтмол сурталчлан ажиллахыг үүрэг болгов.
Мөн нийт багийн Засаг дарга нарын ард иргэдтэй байнга холбоотой байх мотоциклийн дугуй, аккумлятор, бусад сэлбэг хэрэгслийг шинэчлэн хүлээлгэж өгөв.
     

You May Also Like