2022 ОНД УЛСЫН ТӨСӨВ, АЙМГИЙН ОНХС, СУМЫН ОНХС-ийн ХӨРӨНГӨӨР УЛААНХУС СУМД ХИЙГДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ