Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллогын ажлын хэсэг байгуулах тухай А/135