ОНХС-ийн үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулагдав.

Сумын Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид, багийн Засаг дарга, Орон нутгийн удирдлага, албан хаагчдыг чадавхжуулах ОНХС болон Малын тоо толгойн албан татвар түүний зарцуулалтын талаар мэдлэг, мэдээлэл өгөх, ОНХС-ийн үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулагдав.

You May Also Like