Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр эрхлэлт Нийгмийн Халамжийн Хүүхдийн мөнгө олгох үйлчилгээ

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай  сумын их эмчийн тодорхойлолт
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжаас үзүүлж буй хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээ

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт
 • Өргөдөл
 • Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • 2 хувь цээж зураг
Өндөр насны тэтгэвэр

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /АЖТДШНТооцсон нотлох баримт/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Хэрвээ та ажил хийж байгаа бол, Ажлаас гарсан тушаал /Эх хувиар/
 • Хугацаат цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах /Лавлагаа/
 • Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл /Өргөдлийн маягт бөглөх/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Цээж зураг /3х4 хэмжээтэй/ 2 хувь
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхдүүдийн гэрчилгээний хуулбар /50 настай эмэгтэйд хамаарна/
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /АЖТДШНТооцсон нотлох баримт/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Хугацаат цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах
 • Гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, ам бүлийн тодорхойлолт, сургуульд суралцдаг бол сургуулийн тодорхойлолт.
 • Гэрлэлтийн баталгаа
 • Нас барсан гэрчилгээний хуулбар
 • “Асран хамгаалагч тогтоосон тухай” тухайн шатны Засаг даргын захирамж
 • Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл /Өргөдлийн маягт бөглөх/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Эрүүл мэндийн дэвтэр
 • Хоёр хувь цээж зураг /3х4 хэмжээтэй/
 • Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж

/Тэтгэмжийн даатгал/

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Тэтгэмж авах хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Эмнэлгийн хуудас
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Өргөдлийн маягт бөглөх /Байцаагчаас авах/
 • Оршуулгын тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Тэтгэмж авах хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Нас барсны гэрчилгээг хуулбарлаж нотариатаар батлуулах
 • Тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар /тэтгэвэр, группийн тэтгэмж авдаг бол/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Өргөдлийн маягт бөглөх /Байцаагчаас авах/

You May Also Like