НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

  • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа /АМ-7 маягт/
  • Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу  түүний хуулбар
  • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
  • Нас барагчийн гэр бүлийн гишүүн, эсхүл эцэг, эх, төрөл садангийн хүний аль нэг нь иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж бүртгүүлнэ.

Бүртгүүлэхээр ирсэн иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ дээр дурдсан баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж аймаг, нийслэлд-3, суманд-7 хоногийн дотор бүртгүүлнэ. /Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй/

You May Also Like