Дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141