Газрын ашиглалтын зориулалт өөрчлөх хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ:

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын кадастрын зураг авах үйлчилгээ:

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Хуулах /тоон хэлбэр/
 • Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ /га/

Үйлчилгээний хураамж /төгрөг/

 • – 2500 /Данс …………………../

Үнэ:

 • Иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний үнэ -3000 төг
 • ААНБ-ын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний үнэ -5000 төг
 • Кадастрын зургийн үнэ 2 хувь*2500=5000 төг
 • Хувийн хэргийн үнэ -8400

Газрын ашиглалтын зориулалт өөрчлөх хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ:

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Өргөдөл
 • Нэгж талбарын кадастрын зураг
 • Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь
 • Газрын төлбөр төлсөн баримт
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

Үйлчилгээний хураамж /төгрөг/

Газрын төлбөр тушаах данс /………………………../

You May Also Like