Баян – Өлгий аймгийн Улаанхус сумын 2021 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан