Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД 25
Jan
2022

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Өргөдөл Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа 16

Дэлгэрэнгүй
25
Jan
2022

  ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана. Улсын бүртгэгч эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг хүлээн авсны дараа ажлын 1

Дэлгэрэнгүй

ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД 25
Jan
2022

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Өргөдөл Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа 16

Дэлгэрэнгүй
25
Jan
2022

  ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана. Улсын бүртгэгч эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг хүлээн авсны дараа ажлын 1

Дэлгэрэнгүй