Сумын Засаг даргын орлогч

Е.Сырымбет

Сумын Засаг даргын орлогч

Боловсрол

2007-2011 онд Монголын Үндэсний Дээд Сургуулийн Гадаад худалдаа Гаалийн удирдлага

2011-2015 онд Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургуулийн Татвар эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016-2020 онд Улаанхус сумын 5-р багийн Засаг дарга

2021 оноос Улаанхус сумын Засаг Даргын орлогч даргаар ажиллаж байна.