2021 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ