Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/134