Ковид-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/57