Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаар тогтоох тухай Б/01